Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İşbu Kişisel Veri Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır.), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuatlar uyarınca veri sorumlusu olan Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:16/30 Ataşehir - İstanbul adresinde bulunan “ATAŞEHİR MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ.” (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

 1. Amaç ve Kapsam

Şirket olarak işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”)” kapsamında kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve Şirket olarak ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta Kanun’a uygunluğun sağlanmasını amaçlamaktayız.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) ile sair ilgili kanunlar ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihdas edilecek ya da değiştirilecek güncellenecek tüm tüzük, yönetmelik gibi ikincil mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak ya da devralınacak kişiler bakımından işbu Politika düzenlenmiştir.

Politika, tüm bu süreçlerde gözetilecek temel ilkeleri ve KVKK ile getirilen düzenlemeler kapsamında Şirket iç işleyişin yönlendirilmesi için Şirketin yükümlü olduğu hususları düzenlemektedir.

KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulacak iç prosedürler ile şirketimizin kişisel verilerin korunması hususunda gerçekleştireceği uyum faaliyetleri düzenlenecektir. Şirket’in tüm çalışanları görevlerini yerine getirirken işbu Politika ile getirilen düzenlemeler ile KVKK ve ilgili tüm diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Politika’ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması halinde, mevzuat hükümleri ile öngörülen cezai ve hukuki sorumluluğun yanında, Şirket içerisinde, olayın mahiyetine göre, iş hayatını düzenleyen mevzuat çerçevesinde iş akdinin haklı nedenle feshine kadar gidebilecek olan yaptırımlar uygulanacaktır.

Şirket tarafından; Şirket çalışanları, çalışan adayları, Şirket’e mal ve hizmet sağlayıcıları (kargocular, yemek getirenler, nakliye hizmeti verenler dahil) ve bunların çalışanları gibi üçüncü kişiler), Şirket olarak iş ilişkisi içerisinde bulunulan tedarikçi, nakliyeci, alt yükleniciler ile hizmet sunan taraflar ve görevlileri, çalışanları ve temsilcileri gibi üçüncü kişiler, Şirketin hizmet verdiği gayrimenkulleri ziyaret eden kişiler, Şirket tarafından istihdam edilen çalışanlar ile web sitemizi ziyaret eden kişiler de dahil diğer tüm üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup, Şirketin sahip olduğu ya da Şirket tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ile kişisel veri işlenmesine yönelik tüm faaliyetlerde bu Politika uygulanacaktır.

 1. Şirket Tarafından Kişisel Verileri Toplanan Ve İşlenen Kişiler

 1. Şirket tarafından aşağıda yer verilen kişilere ilişkin kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir;

 • Şirkete mal ve hizmet sunanların (kargocular, yemek getirenler, nakliye hizmeti verenler dahil) ve bunların çalışanları gibi üçüncü kişilerin)
 • Şirket hizmetlerimizden yaralanan diğer kişiler,
 • Şirket olarak iş ilişkisinde bulunduğumuz; tedarikçi, nakliyeci, alt yükleniciler ile hizmet sunan taraflar ve görevlileri, çalışanları ve temsilcileri gibi üçüncü kişilerin,
 • Şirket tarafından istihdam edilen çalışanlar ve Şirket hasta/ yakınları ve müşterileri
 • Web sitemizi ziyaret eden kişiler

 1. Şirket tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası yukarıda sıralanan tüm kişi gruplarının kişisel verileri için de geçerlidir.

 1. Kişisel veri, kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşbu politika kapsamında ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili hakları da dahil olmak üzere tüm kişisel verileri işlenecek olan kişilere ilgili bilgiler sunulmaktadır.

 1. Hangi Kişisel Verileri Topluyor ve İşliyoruz ?

 1. Yukarıda açıklanan kişilere ilişkin kişisel veriler, Şirket tarafından doğrudan ya da dolaylı yoldan edinilen verilerdir. Bu noktada tüm ilgili kişiler tarafından Şirket ile e-mail, telefon, posta ya da sosyal medya üzerinden iletişime geçildiğinde takdirde de işbu kişisel veriler, toplanarak işlenebilecektir.
 2. Toplanan kişisel veriler, kişisel verilerin aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kalmak kaydıyla işlenebilecektir: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamında verileriniz işlenmektedir. Ayrıca toplum sağlığı tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, erken teşhis ve koruyucu hekimlik, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme; banko ve vezne işlemleri; Kliniğimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı size daha iyi hizmet vermek amaçlı eğitim faaliyetlerine sokma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; mevzuat sınırları içerisinde tanı ve tedaviye dönük araştırma ve cihaz temini yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve hukuki süreçler marifetiyle ödenmesi; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; çağrı merkezleri ile görüşmelerin sağlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi, Klinik güvenlik görevlilerinin hizmetini daha iyi yerine getirebilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerimizin sizlere duyurulması, online ve canlı destek, ikincil görüş, internet siteleri üzerinden bilgilendirme ve yayım faaliyetleri, insan kaynakları politikalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, sağlık hizmetinin etkinliğinin artırılması için grup şirketlerden ve gerektiğinde Kliniğimiz başta olmak üzere akademik kurumlardan destek alınabilmesi, otopark ve vale hizmeti dahil Klinik binasının yardımcı hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi ve yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

 1. Bu kapsamda Şirket tarafından tutulan veri kategorileri içerisinde; İrtibat bilgileriniz (isim, adres ile diğer irtibat bilgileri), ilgili kişilerle yazışmalar ve kurulan iletişime ilişkin detaylar ve Şirket’e iletilen şikâyet ya da başvuruya ilişkin bilgiler de yer almaktadır.

 1. Şirket’in https://www.dentatasehir.com/ internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman web sunucusu kullandığınız tarayıcı, MAC ya da IP adresiniz, internet hizmet sunucusunun alan adı, sitede hangi sayfaları ne zaman ziyaret ettiğiniz gibi temel bilgileri toplamaktadır.

 1. Şirket tarafından gerekli görülmesi durumunda sosyal medya platformlarında canlı çekim (iç ve dış mekan da dahil) yaparak binalarda bulunan kişilerin görüntülerini yayınlamaktayız. Bu uygulama yapıldığı zamanlarda önceden çevreye asılan ikaz levhaları ile bilgilendirilecektir[İ1] .

 1. Şirket, kamu güvenliğinin sağlanması, suçun önlenmesi ve soruşturulması, sigorta, gayri mülk yönetimi ile pazarlama faaliyetleri için güvenlik kamera sistemlerinden yararlanmaktadır. Söz konusu kamera sistemleri bizzat bizim tarafımızdan işletilebileceği gibi Şirket’in hizmet aldığı kurum ve kurulularca da bizzat işletilebilecektir. Şayet güvenlik kameraları, hizmet alınan kurum ve kuruluşlar tarafından bizzat işletiliyor ise bu durumda kameraların görüntü kaydı alması ve görüntü saklama süreleri ilgili kurum ve kuruluşça tespit edilmekte olup Şirket personeli yukarıda açıklanan amaçlarla güvenlik kamera sistemlerini veri işleyen olarak ilgili kurum ve kuruluşun talimatları doğrultusunda kullanmaktadır.

 1. Şirket sınırları içerisinde meydana gelen kazalara ilişkin veriler ilgili Mevzuat gereğince toplanmaktadır.

 1. Kayıt Ortamları

 1. Şirket bünyesinde yer alan kişisel veriler, ilgili kişisel verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun şekilde aşağıda sayılan kayıt ortamlarında tutulmakta ve saklanmaktadır:

 • Kağıt ortamlar: Kağıt, manuel veri kayıt sistemleri (formlar ziyaretçi giriş defteri )yazılı, basılı, görsel ortamlar, birim dolapları, evrak depolama/istifleme alanları, arşiv

 • Elektronik ortamlar: Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.),yazılımlar, bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.), kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü), mobil cihazlar (telefon, tablet vb.), optik diskler (CD, DVD vb.), çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.),yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 • Bulut ortamlar: Şirketin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 1. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirket, her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Korunması ve İmhasına İlişkin Açıklamalar

 1. Şirket tarafından toplanan kişisel veriler Şirket KVKK Genel Politikası’nda açıklanan amaçlar doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Şirket tarafından; Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve 2. Madde kapsamına giren diğer tüm üçüncü kişilere ait kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır ve belirlenen sürelerin sonunda imha edilirler.

 1. Kişisel veriler; ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkası halinde, Şirketin kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilirler.

 1. Kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Veri Saklama ve İmha Politikası’nda yer alan diğer ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.

 1. Şirket tarafından, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.

 1. Şirket tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hususunda teknolojideki gelişmelere paralel olarak uygun teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler Şirket tarafından periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 1. Şirket bünyesinde kişisel verilere erişim yetkisi erişim prensiplerine göre sınırlanmakta olup erişim izinleri düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 1. Elektronik ortamda saklanan verilerin korunması amacıyla virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmakta olup ağ ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 1. Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, İlgili Kişi’nin açık rızasını geri alması,
 • Kişisel Veri Sahibi’nin/İlgili Kişi’nin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Şirketimiz tarafından kabul edilmesi,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
 • KVK Kurulu’na şikâyette bulunması ve bu talebin KVK Kurulu tarafından uygun bulunması ve/veya
 • KVKK’nın 11. maddesi gereği İlgili Kişi’nin hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun tarafından kabul edilmesi,

durumlarında, Şirket tarafından İlgili Kişi’nin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 1. Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket KVKK Genel Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Toplanan kişisel veriler KVKK ve türev mevzuatın cevaz verdiği ve gerekli olduğu ölçüde ve halin şartlarına göre buradakilerle sınırlı sayıda olmamakla birlikte; sözleşmesel amaçlar doğrultusunda, sağlık hizmetinin ifa edilebilmesi, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Kliniğimizin akdettiği sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yasal olarak veri aktarımının yasaklandığı haller dışında olması halinde yerine getirilmesi, hukuka uygun ve yasal olarak gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için departmanlar arası sevk ve bilgi tedariği, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Kliniğimizin ve Kliniğimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Kliniğimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve teşkilatı, Yükseköğretim Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; internet üzerinden ikincil görüş ve canlı destek birimlerinin etkin sağlık hizmeti verebilmesi için online hizmet birimlerimize, Klinik olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve teşkilatı, Aile Hekimliği Merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler de bu kapsama dahildir ve KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde söz konusu kuruluşlara aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

K.V.K.K.’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

K.V.K.K.’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Şirket’in Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:16/30 Ataşehir - İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 1. Politika’nın Yayımlanması ve Saklanması

Politika, ıslak imzalı (basılı kağıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, web sitesinde kamuya açıklanır. Basılı kağıt nüshası da Şirket nezdinde fiziken uygun koşul ve tedbirler dahilinde fiziken dosyada muhafaza edilir.

 1. Politikanın Yürürlüğü ve Güncellenmesi

Şirket tarafından düzenlenen İşbu Politika, gg/aa/yyyy tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu Politika, ilgili kanun ve mevzuatta gerçekleşen değişikliklerle uyumlu olarak güncellenecektir.

Veri Sorumlusu : ATAŞEHİR MEDİKAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:16/30 Ataşehir - İstanbul

Telefon : ……………….

E-posta : ……………….

Vergi No : ……………….


[İ1]Dilerseniz çıkartılabilir.