KVKK

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ!

Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz (ve kanuni temsilcisi olarak bilgilerini paylaştığınız çocukların kişisel bilgileri) aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini alacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmektir.

ATAŞEHİR MEDİKAL SAĞ. HİZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Ataşehir Medikal”) olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Ataşehir Medikal sunucularında toplanan bu bilgiler, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; uygulamalar ile ilgili bilgilendirme yapabilmesi; sizi ilgilendiren kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi; muhasebe kayıtlarının tutulması; sözleşmesel ilişki içerisinde olan gerçek ve tüzelkişilerin görev ve yükümlülüklerinin ifası; sizlerin memnuniyeti ve Ataşehir Medikal’in faaliyetleri açısından sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, istek, talep ve şikâyetleri değerlendirmek, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmekte ve kullanılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR:

KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Ataşehir Medikal’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet, destek ve danışmanlık aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. Ancak bilmenizi isteriz ki KVKK gereği organik bağımızın olmadığı bu 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük bir hassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınmakta bütün 3. Kişiler ile yazılı taahhütler de dâhil olmak üzere ciddi yaptırımlar içeren sözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:

Kişisel verileriniz işyeri ve diğer fiziki ortamlar, internet siteleri, çağrı merkezi ve benzeri elektronik işlem platformları gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. elde edilebilir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ:

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Bu kapsamdaki haklarınız 07 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Ataşehir Medikal’e başvurarak, paylaştığınız kişisel verilerin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İşbu bilgilendirme formunun güncel haline https://www.dentatasehir.com/kvkk ’den ulaşabilirsiniz.

İlgili talepleriniz için bize (0216) 456 5633 No’lu çağrı merkezimiz üzerinden veya info@dentatasehir.com e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

MUVAFAKATNAME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yukarıda tarafıma yapılan bilgilendirmeler kapsamında; ATAŞEHİR MEDİKAL SAĞ. HİZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından veri tabanında kişisel verilerimin tutulmasına muvafakat ediyorum/etmiyorum.

Ad ve Soyad :

Tarih :

Muvafakat ediyorum. ……….. İmza

Muvafakat etmiyorum. ……….. İmza